|| Βυζαντινά Νομίσματα ||  ::Αρχική σελίδα:: 
 

 

Βιβλιογραφία

 

Οδηγός Βυζαντινών Νομισμάτων. (Εκδόσεις Γεωργιάδη) ISBN : 960-316-045-8.

Εγκυκλοπαίδεια 2002 - χθων. (Multimedia εφαρμογή της Librocom).

Εγκυκλοπαίδεια τομή 2000. (Multimedia εφαρμογή).

Bateson, J. D. and Campbell, I. G.  Byzantine and early medieval western european coins in the hunter coin cabinet. London: Oxford University Press, 1998. 

Bellinger, Alfred, Grierson, Philip and Hendy, Michael.  Catalogue of the Byzantine coins in the dumbarton oaks collection and in the whittemore collection. 5 vols. in 9 parts. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library & Collection, 1966-1999+. 

Berk, Harlan J.  Eastern Roman successors to the sestertius. Joliet, IL: 1988. 

Berk, Harlan J.  Roman gold coins of the medieval world 383-1453 AD.  Joliet, IL: 1986. 

Grierson, Philip.  Byzantine coins. (Library of Numismatics.)  Berkeley, CA: University of California Press, 1982. 

Whitting, Philip D.  Byzantine coins. (The World of Numismatics.)  New York: G. P. Putnam's Sons, 1973. 

/Κορυφή/     


Copyright © 2000  [by John Baibakis]. All rights reserved.